MG 1Kg

MG 83+ Manuka Honey 1kg  NZ$144.00
Manuka Blend Honey     1kg  NZ$101.00