MG 1Kg

MG 83+ Manuka Honey 1kg  NZ$98.00
Manuka Blend Honey     1kg  NZ$70.00